Privacy

PRIVACYVERKLARING:

 

Wij, de besloten vennootschap Online-Planning B.V., gevestigd te Terneuzen en kantoorhoudende te 4553 BR Philippine aan de Castiliestraat 41, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51056526, hierna te noemen “Online-Planning”, respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die de wet daaraan stelt. In deze Privacyverklaring informeren wij u daarover.

 

Algemeen:

Door middel van deze privacyverklaring maken wij inzichtelijk op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, zijn wij de (verwerkings)verantwoordelijke. Op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Persoonsgegevens

Wij verwerken of verwerken mogelijkerwijs de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam, achternaam, geboortedatum, bsn-nummer;
 • Adres, e-mailadres, IP adres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, bankrekeningnummer;
 • De naam en het vaste of mobiele telefoonnummer van de persoon waarmee contact gezocht dient te worden in een noodgeval waarvan u het slachtofeer bent en/of waarin u anderszins betrokken bent.

 

Doelen en rechtsgronden verwerking persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uw algemene en bijzondere persoonsgegevens met een aantal doelen, namelijk de volgende:

 • Om telefonisch contact op te nemen indien u daarom verzoekt;
 • Om u schriftelijk of electronisch te kunnen benaderen;
 • In het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst c.q. met u gemaakte afspraken;
 • In het kader van de uitvoering van de overeenkomst die uw werkgever of opdrachtgever met ons heeft gesloten;
 • In het kader van onze klanten- en leveranciersadministratie;
 • In het kader van de verbetering van onze dienstverlening, het beheer van onze commerciële relaties en marketingdoeleinden;

 

Wij verwerken uw overige algemene en bijzondere persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze verwerking geschied op grond van een of meerdere wettelijke basis, namelijk de volgende:

 • U hebt ons, al dan niet via uw werkgever, uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking gegeven;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen uw werkgever of opdrachtgever en ons gesloten overeenkomst c.q. gemaakte afspraken;
 • De verwerking geschiedt op basis van door ons nagestreefde, gerechtvaardigde belangen, die onder meer kunnen bestaan uit het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en commerciele belangen, het verbeteren van onze diensten, het behoud en verbeteren van onze marktpositie, de bescherming van ons bedrijf en haar aandeelhouders, de bescherming van binnen ons bedrijf werkzame personen, klanten en leveranciers, voor administratieve doeleinden.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

 

Derden:

Voor de verwerking van persoonsgegevens en het nastreven van de hiervoor genoemde doelen kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als subverwerker uitsluitend in onze opdracht en ten behoeve van ons optreden. Subverwerkers werken alsdan op grond van een daartoe met hen afgesloten verwerkersovereenkomst, waarbij wij hen opdragen voldoende waarborgen te bieden voor de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet zonder uw toestemming daarbuiten.

 

Voor het overige geldt dat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

 

 

 

Rechten van betrokkenen:

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) hebt u de navolgende de in de Avg omschreven rechten. Indien u daarvan gebruik wil maken, kunt u daartoe aan ons als verwerker of aan uw werkgever/opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke een verzoek doen. Indien wij rechtstreeks van u of van uw werkgever/opdrachtgever een verzoek als hier bedoeld ontvangen, zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, uw verzoek inwilligen tenzij de Avg, de wet of daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten. Uw rechten zijn:

 • Recht op inzage: U kunt ons vragen om een opgave te krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken en beheren.
 • Recht op correctie: U kunt ons vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden.
 • Recht op dataportabiliteit: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.

 

Websitebezoek en cookies:

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalysediensten Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse maken van uw gebruik van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google, dat u kunt vinden op de navolgende website van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een juiste instelling van uw browser software. Wij moeten u er echter op wijzen, dat u in dat geval niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt ook het aan Google verstrekken van door de cookie gegeneerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de onder de volgende link beschikbare browser pluginn: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

 

 

Plugins:

 

Facebook:

Op onze website staan plugins van het social mediakanaal Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook plugins herkent u aan het Facebook logo of de like button (vind ik leuk knop) op onze site. Een overzicht van de Facebook plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze website bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van Facebook. Facebook krijgt zo de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u op de Facebook “like button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account kunt u de inhoud van onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als provider van de website geen kennis over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik daarvan door Facebook ontvangen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de verklaring over het privacybeleid van Facebook op http://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze site toewijst aan uw Facebook account, meldt u zich dan af bij uw Facebook account.

 

Twitter:

Onze website maakt gebruik van functies van Twitter. Twitter is een product van Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (“Twitter”). Als u onze website bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van Twitter. Twitter krijgt zo de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u op de Twitter “like button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter account kunt u de inhoud van onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Daardoor kan Twitter het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als provider van de website geen kennis over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik daarvan door Twitter ontvangen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de verklaring over het privacybeleid van Twitter, zie: https://dev.twitter.com/web/tweet-button. Als u niet wenst dat Twitter het bezoek aan onze site toewijst aan uw Twitter account, meldt u zich dan af bij uw Twitter account.

 

Google+:

Onze website maakt gebruik van functies van Google+. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Verzamelen en delen van informatie: met behulp van de Google+ knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google+ knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en van onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u voor een inhoud +1 gegeven hebt, alsook de informatie over de site die u door te klikken op +1 bekeken hebt. Uw +1 kunnen als aanwijzing samen met uw profielnaam en uw foto worden weergegeven op Google services, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google profiel, of op andere plaatsen op websites en in advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw +1 activiteiten om de Google services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google profiel nodig, dat tenminste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u voor het delen van inhoud via uw Google account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google profiel is zichtbaar voor gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identiteitsgegevens van u beschikken. Naast de bovengenoemde verwerkingsdoelen wordt de door u verstrekte informatie overeenkomstig het geldende Google privacybeleid gebruikt. Google publiceert mogelijk verzamelde statistieken over de +1 activiteiten van de gebruikers of deelt deze met gebruikers en partners, zoals bijvoorbeeld uitgevers, adverteerders of gelinkte websites. Als u niet wenst dat Google+ het bezoek aan onze site toewijst aan uw Google+ account, meldt u zich dan af bij uw Google+ account.

 

Youtube:

Onze website maakt gebruik van de functies van YouTube. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Wanneer u een pagina van onze website die een social plugin bevat opent, legt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van YouTube. Door de integratie van de plugin ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft geopend. Als u ingelogd bent op YouTube, kan YouTube het bezoek aan uw YouTube-account koppelen. Als u een interactie met de plugins creëert, bijvoorbeeld door op de ‘Play’-knop te drukken of een reactie achterlaat, wordt de relevante informatie vanuit uw browser rechtstreeks naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Als u YouTube-lid bent en niet wilt dat YouTube via onze website informatie over u verzamelt en die koppelt aan uw gegevens op YouTube, dient u – voordat u onze website bezoekt – uit te loggen op YouTube. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Google:  https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ Als u niet wenst dat Youtube het bezoek aan onze site toewijst aan uw Youtube account, meldt u zich dan af bij uw Youtube account.

 

 

 

LinkedIn:

Onze website maakt gebruik van de functies van het netwerk LinkedIn. Provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij elk bezoek op een van onze sites die functies van LinkedIn bevat, wordt een koppeling gemaakt met de server van LinkedIn. LinkedIn wordt erover ingelicht dat u onze internetsites met uw IP-adres heeft bezocht. Als u op de “Recommend button” van LinkedIn klikt en aangemeld bent bij uw LinkedIn account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij geen kennis over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik daarvan door LinkedIn ontvangen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verklaring over het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Beveiligingsmaatregelen:

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van ons geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn gegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang de overeenkomst die wij met onze opdrachtgever hebben gesloten voortduurt. Dat kan derhalve oneindig lang zijn. Daarmee stellen wij onze opdrachtgevers in staat de op hen rustende verplichtingen als werkgever of opdrachtgever na te komen. Voorts stelt het ons in staat onze diensten te verbeteren. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij ons opvragen. Wij wijzen u zorgvuldigheidshalve op uw hiervoor omschreven recht om vergeten te worden.

 

Vragen, opmerkingen of klachten:

Wij stellen uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, kunt u dit schriftelijk of elektronisch aan ons melden (contact@online-planning.nl). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.

 

Online-Planning heeft deze privacyverklaring vastgesteld op 05-06-2018. Online-Planning heeft het recht deze verklaring aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring vindt u op www.online-planning.nl